GARANTIA 

CERTIFICAT DE GARANTIA CARRYGOLF, SL ESPANYA

Aquests productes estan garantits per CARRYGOLF, SL. amb la garantia legal emparada pel Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Per tenir accés a la garantia és imprescindible acreditar l'adquisició del producte mitjançant la presentació del tiquet o factura de compra i el present certificat de garantia. 

La garantia és extensiva a tots els països on aquest producte sigui distribuït per Carrygolf S.L. Aquesta garantia està subjecta a les disposicions legals vigents a Espanya.

 

COBERTURA DE LA GARANTIA

  1. La garantia del carro és per un període de 2 anys des del moment del lliurament, exceptuant la bateria que ho és per un període d'1 any.
  2. Es garanteix la conformitat del producte d'acord amb l'ús pel qual està destinat.
  3. Dins del període de garantia esmenarem sense càrrec, qualsevol defecte de funcionament de l'aparell a causa de la seva fabricació, sigui reparant, substituint peces o facilitant un aparell nou, sempre que l'opció escollida sigui factible i no resulti econòmicament desproporcionada segons el nostre criteri. Per optar a la reparació, el titular haurà de portar o enviar el producte, al nostre servei tècnic autoritzat per la marca.

 

NUL·LITAT DE LA GARANTIA

La present garantia no serà vàlida en els supòsits de: mal ús, ús inadequat del producte, per la manipulació indeguda del mateix per persona no autoritzada, pel deteriorament del producte a causa d'agents externs com la calç o altres productes nocius, químics, obstructius o corrosius, a causa d'un manteniment inadequat, a la falta de neteja o a l'ús de recanvis no originals de la marca. Així mateix, no estaran emparades per aquesta garantia les avaries o falta de funcionament produïdes per voltatges i instal·lacions elèctriques incorrectes.

Aquesta garantia no inclou: plàstics, ni peces estètiques que siguin reclamades per trencament després del primer ús.

Tampoc cobreix l'ús i desgast habitual ni el manteniment o substitució de consumibles tals com a rodes i pneumàtics. 

Aquest producte ha estat dissenyat per a ús únic i exclusiu particular i per això la garantia no empara l'ús professional tal com, el lloguer, o la seva utilització per a funcionalitats no previstes.

La present garantia no afecta als drets que disposa el titular conforme al previst en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

 

PEP MARTORELL CLAPAROLS

CEO DIRECTOR CARRYGOLF, SL.

Carrygolf

En línia

Carrygolf

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què et podem ajudar?

11:09