Garantia

CERTIFICAT DE GARANTIA CARRYGOLF, SL ESPANYA


Aquests productes estan garantits per CARRYGOLF,SL. amb la garantia legal emparada pel Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre, text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Per tenir accés a la garantia és imprescindible acreditar l'adquisició del producte mitjançant la presentació del tiquet o factura de compra i el present certificat de garantia. 

La garantia és extensiva a tots els països on aquest producte sigui distribuït per Carrygolf S.L.. Aquesta garantia està subjecta a les disposicions legals vigents a Espanya.

Cobertura de Garantia 

1.- La garantia del carro és per un període de 2 anys des del moment del lliurament, exceptuant la bateria que ho és per un període d'1 any.

2.- Es garanteix la conformitat del producte d'acord amb l'ús pel qual està destinat.

3.- Dins del període de garantia esmenarem sense càrrec, qualsevol defecte de funcionament de l'aparell a causa de la seva fabricació,  ja sigui reparant, substituint peces o facilitant un aparell nou, sempre que l'opció escollida sigui factible i no resulti econòmicament desproporcionada segons el nostre criteri. Per optar a la reparació, el titular haurà de portarr o enviar el producte, al nostre servei tècnic autoritzat per la marca.

 

Nul·litat de la garantia

La present garantia no serà vàlida en els supòsits de: mal ús, ús inadequat del producte, per la manipulació indeguda del mateix per persona no autoritzada, pel deteriorament del producte a causa d'agents externs com la calç o altres productes nocius, químics, obstructius o corrosius, a causa d'un manteniment inadequat, a la falta de neteja o a l'ús de recanvis no originals de la marca. Així mateix no estaran amparades per aquesta garantia les avaries o falta de funcionament produïdes per voltatges i instal·lacions elèctriques incorrectes.

Aquesta garantia no inclou: plàstics, ni peces estètiques que siguin reclamades per trencament després del primer ús.

Tampoc cobreix l'ús i desgast habitual ni el manteniment o substitució de consumibles tals com a rodes i pneumàtics. 

Aquest producte ha estat dissenyat per a ús únic i exclusiu particular i per això la garantia no empara l'ús professional tal com, el lloguer, o la seva utilització per a funcionalitats no previstes.

La present garantia no afecta als drets que disposa el titular conforme al previst en el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, que aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris

Carrygolf

En línia

Carrygolf

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què et podem ajudar?

09:48